การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการใช้ยาสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565
ชื่อการประชุม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการใช้ยาสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-003-01-2565
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 3 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 14 -15 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน ซึ่งอุดมไปด้วยพรรณพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพร รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่การเชื่อมโยงกระบวนการและเทคโนโลยีด้านการวิจัยยังคงมีส่วนน้อย ทั้งการพัฒนาทางวิชาการโดยปราศจากมุมมองใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ บนรากฐานของทัศนคติที่อิงภูมิปัญญา อาจทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีของประเทศไทย ไม่สามารถเข้าสู่ความเข้าใจของบุคคลากรทางการแพทย์ได้ นโยบายเร่งด่วนของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. การผลักดันยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติให้ได้ร้อยละ 10 เทียบกับรายการกับยาแผนปัจจุบัน
2. การสร้างมูลค่าสมุนไพรเชิงพาณิชย์ (Product Champions) 5 รายการ
3. การพัฒนาสถานบริการสู่มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
4. แผนพัฒนากำลังคน/แผนการจัดระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและแผน พัฒนาสถานฝึกปฏิบัติงานทางการแพทย์แผนไทย
5. โครงการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรบัญชียาหลักแห่งชาติในสถานบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แม้จะมีการวางนโยบายอยู่หลายอย่าง แต่การปฏิบัติยังคงไม่ค่อยเห็นเป็นรูปธรรมมากนัก ทั้งที่จากนโยบายที่วางเอาไว้ถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งในการพัฒนาสมุนไพรไทยให้ก้าวไกล นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาสมุนไพรไทยมีหลายด้าน อาทิ สมุนไพรไทยขาดความน่าเชื่อถือ และข้อมูลยืนยันทางวิทยาศาสตร์ ขาดการพัฒนานวัตกรรมด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการตลาด เชิงวิเคราะห์ การวิจัย การผลิต และขาดการตลาดที่น่าสนใจ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดอุบลราชธานี มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีมั่นใจในการจ่ายยาสมุนไพร ภายใต้ข้อมูลยืนยันทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดโครงการอบรมทางไกล (Zoom meeting) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการใช้ยาสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี