การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ "Role of SGLT-2 Inhibitors in Cardiometabolic and Chronic Kidney Disease
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ "Role of SGLT-2 Inhibitors in Cardiometabolic and Chronic Kidney Disease
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-003-03-2565
สถานที่จัดการประชุม Zoom meeting
วันที่จัดการประชุม 12 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีการพัฒนายารักษาโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยากลุ่ม sodium glucose co-transporter type 2 inhibitors (SGLT-2 inhibitors) ซึ่งออกฤทธิ์โดยการยับยั้ง SGLT-2 ซึ่งเป็นตัวขนส่งกลูโคสที่กรองผ่านกรวยไตกลับเข้าสู่กระแสเลือด การให้ยา SGLT-2 inhibitors จึงช่วยลดการดูดซึมกลับของกลูโคสที่ไต เป็นผลลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ นอกจากนี้ หลักฐานทางวิชาการในปัจจุบันยังพบว่า SGLT-2 inhibitors ยังมีบทบาทในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวและโรคไตเรื้อรัง
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จึงดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง Role of SGLT-2 In-hibitors in Cardiometabolic and Chronic Kidney Disease เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยากลุ่ม SGLT-2 inhibitors ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจล้มเหลว และโรคไตเรื้อรัง เพื่อส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในการนำความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยากลุ่ม SGLT-2 inhibitors ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจล้มเหลว และโรคไตเรื้อรัง
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
เภสัชบำบัด