การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai University Nephrology Conference 2022"
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง "Chiang Mai University Nephrology Conference 2022"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-005-02-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 03 -04 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ทั่วประเทศ พยาบาลวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งทุกสังกัดทั่วประเทศ และเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพื่อป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการรักษา เพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยไตวายให้มีความใกล้เคียงกับไตปกติ ซึ่งองค์ความรู้และเทคโนโลยีการรักษาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ทีมสหสาขาทางด้านสุขภาพต้องพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีความทันสมัยในการรักษาพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ดังนั้น แพทย์และพยาบาลจึงต้องมีการพัฒนาตนเอง ศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาส 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับอายุรแพทย์ แพทย์ทั่วไป พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตในแนวทางใหม่ ร่วมสมัยตามประเด็น Emerging Concepts in Nephrology เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งแพทย์และพยาบาลให้มีความรู้ ทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคไต ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและมีความทันสมัย
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในโรคไตวายเรื้อรังและการบำบัดทดแทนไตในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
2. ได้รับการพัฒนาตนเองด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากการรักษาด้ายการบำบัดทดแทนไตในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรัง
3. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและผู้ป่วยไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤตได้
คำสำคัญ
Nephrology โรคไตเรื้อรัง