การประชุมวิชาการ
(online) Endotoxin control and clearance in pharma & biopharma manufacturing
ชื่อการประชุม (online) Endotoxin control and clearance in pharma & biopharma manufacturing
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-003-03-2565
สถานที่จัดการประชุม ZOOM application
วันที่จัดการประชุม 03 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ใน ด้านวิจัยและพัฒนา ขึ้นทะเบียนตำรับยา ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Bacterial endotoxin เป็นไพโรเจนประเภทหนึ่งที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตยาปราศจากเชื้อตามข้อกําหนด GMP เพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดจากการปนเปื้อน ของจุลินทรีย์ อนุภาค และไพโรเจน endotoxin เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบ (gram negative bacteria) การควบคุม endotoxin ในผลิตภัณฑ์มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้ผลิตต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงลักษณะของ endotoxin การควบคุมการปนเปื้อน และ ผลที่ไม่พึงประสงค์ที่คนไข้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มี endotoxin ปนเปื้อนเกิด pyrogenic reaction รวมถึงข้อกำหนดของ GMP และการตรวจสอบ endotoxin
วัตถุประสงค์
• เพื่อเรียนรู้ลักษณะของ pyrogen / endotoxin
• เพื่อเรียนรู้แหล่งการปนเปื้อน endotoxin
• เพื่อเรียนรู้กลยุทธการควบคุมการปนเปื้อน และการกำจัด endotoxin
คำสำคัญ
gram negative bacteria, endotoxin
วิธีสมัครการประชุม
วิทยากร : ผศ.ภก.ดร.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภ.9348) Mr. Somasundaram G (Som), Senior Consultant for Asia Pacific ,Merck Co. Ltd. พูนลาภ ศิริสุข Technical Application Downstream TH&VN Merck Ltd. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/