การประชุมวิชาการ
(Online) "UP TO DATE: แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังในประเทศไทย"
ชื่อการประชุม (Online) "UP TO DATE: แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังในประเทศไทย"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-006-02-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 20 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โรคทางเดินอาหารเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยในร้านขายยา โดยผู้ป่วยมักจะเป็นซ้ำหรือมีอาการเรื้อรัง ต้องอาศัยการประเมินอาการและการรักษาที่เหมาะสม ร่วมกับการปรับพฤติกรรมเพื่อผลการรักษาที่ยั่งยืน
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "UP TO DATE: แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังในประเทศไทย" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการโรคทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอาการท้องผูกเรื้อรัง ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย อัพเดทแนวทางการรักษา การเลือกใช้ยา รวมถึงคำแนะนำในการปรับพฤติกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรคท้องผูกเรื้อรัง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา โรคท้องผูกเรื้อรัง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้รักษาหรือป้องกันอาการของโรคท้องผูกเรื้อรัง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th