การประชุมวิชาการ
โครงการ การจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพ
ชื่อการประชุม โครงการ การจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-007-04-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องอบรมออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
วันที่จัดการประชุม 30 เม.ย. 2565 - 01 พ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 40 คน 2. ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรประจำแหล่งฝึกฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 10 คน (จำกัดจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับงานบริการเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากงานบริการปัจจัยสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) จนได้มีการทำยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ทั้งนี้กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) เป็น 1 ใน 5 กลุ่มหลักของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นเภสัชกรนอกจากจะใช้องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมในการให้บริการประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีด้วยการใช้ยาอย่างเหมาะสมและตามความจำเป็นแล้ว เภสัชกรยังควรต้องพัฒนาศักยภาพในด้านเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์อีกด้วย ซึ่งทางภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรที่ทำงานประจำในที่ต่างๆ
การจัดการงานด้านเภสัชกรรมและสุขภาพ ประกอบด้วยแนวคิดของงานบริการ กลยุทธ์ของการบริการทางด้านเภสัชกรรม ซึ่งงานบริการต่าง ๆ นั้นส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล การอบรมนี้จะให้ความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและการทดงองจัดทำเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยจะเริ่มตั้งพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล การออกแบบตารางในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือ phpMyAdmin และภาษาเอสคิวแอล (SQL) สำหรับสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาและสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างสารสนเทศในฐานข้อมูล ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในฐานข้อมูลด้านยาและสุขภาพรวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น การประชุมเหมาะสำหรับผู้ให้บริการงานเภสัชกรรม รวมถึงเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน เภสัชกรชุมชน หรือเภสัชกรด้านคุ้มครองผู้บริโภค สามารถนำแนวคิดหรือทักษะที่ได้จากการบรรยายและปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนางานด้านเภสัชกรรมและสุขภาพในหน่วยงานต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เข้าใจด้านองค์ความรู้การเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
2.สามารถออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
3.เข้าใจและสามารถใช้ภาษาเอสคิวแอล
4.พัฒนาทักษะการจัดการฐานข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลยาและสุขภาพที่จัดทำด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่าน phpMyAdmin
คำสำคัญ
database, health, drug information, MySQL, phpMyAdmin
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร คุณกัลยา อรวิเชียร งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์ 089-9183921 www.pharmacy.su.ac.th