การประชุมวิชาการ
พฤติกรรม New normal จากสถานการณ์ Covid-19 กับโรคทางตา ที่ร้านยาจัดการได้
ชื่อการประชุม พฤติกรรม New normal จากสถานการณ์ Covid-19 กับโรคทางตา ที่ร้านยาจัดการได้
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-003-03-2565
สถานที่จัดการประชุม on line
วันที่จัดการประชุม 06 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา/เจ้าของร้านขายยา ที่สนใจจำนวน 200 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์โควิด-19ในปัจจุบัน ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้คนในสังคม ตัวอย่างเช่น การใส่หน้ากากอนามัยเป็นระยะเวลานาน การทำงานหรือการเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยปัญหาสำคัญที่พบคือ การใช้เวลากับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็นระยะเวลานาน ร่วมกับการดูแลสุขภาพดวงตาและเปลือกตาไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดสุขภาวะทางตาหลายอย่างตามมา เช่น โรคตาแห้ง โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน โรคตากุ้งยิง ปัจจุบันมีผลงานวิจัยหลายฉบับที่สนับสนุนข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้จึงได้เล็งเห็นว่าในกลุ่มเภสัชกร มีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาโรคทางตาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาพร้อมให้คำแนะนำ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคทางตาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพเมื่อเป็นโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ

คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ออนไลน์