การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 “ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 “ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-013-02-2565
สถานที่จัดการประชุม แบบออนไลน์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 19 -20 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ ใช้ชื่อการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 “ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่” “Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal” และเพื่อเป็นเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 แบบออนไลน์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โดยมีรูปแบบของการจัดโครงการประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้กับผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ และในการประชุมแห่งนี้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายวิจัยในกลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผลงานวิจัยซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดการประสานงานด้านวิจัยได้อย่างกว้างขวาง และเกิดการถ่ายทอดข้อมูล ประสบการณ์ร่วมกัน และต่อชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ด้านการวิจัย ของนักศึกษา คณาจารย์ด้านเภสัชศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และยังเป็นเวทีของการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายงานวิจัยของชาติ และมหาวิทยาลัย โดยเน้นศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของสาขาเภสัชศาสตร์ ในการช่วยพัฒนาประเทศ สนับสนุนให้เกิดระบบการสร้างงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาสังคม และวิชาชีพ การเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในคณะเภสัชศาสตร์ และแหล่งฝึกปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 3 สถาบัน โดยให้ผลงานทางวิชาการและวิจัยนำไปตีพิมพ์เป็นเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบของ บทคัดย่อ (Abstract) ในรูปแบบ E-Book และรวมถึงกิจกรรมการมอบรางวัลเภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2564 และการมอบรางวัลนิสิตเภสัชศาสตร์ที่มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563-2564
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานจากการศึกษาโครงการ/ปัญหาพิเศษของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันแหล่งฝึกปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน และผู้สนใจทั่วไป
2.2 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างสถาบัน สถาบันแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานวิจัยและแสดงผลงานวิชาการ
2.3 เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
2.4 เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือในงานวิจัยระหว่างสถาบันในระดับภูมิภาค
2.5 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของผลงานในสาขาเภสัชศาสตร์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น
2.6 เพื่อเป็นเวทีการมอบรางวัลเภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2564 และ การมอบรางวัลนิสิตเภสัชศาสตร์ที่มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563-2564
คำสำคัญ
Northeast Pharmacy Research Conference, ANPRC, การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ, คณะเภสัชศาสตร์, 3 สถาบัน
วิธีสมัครการประชุม
Online