การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2022”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for Healthcare Workers 2022”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-003-02-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar
วันที่จัดการประชุม 24 -25 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลอายุรศาสตร์ โรคปอด,โรคหืด,โรคภูมิแพ้,โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พยาบาล ICU เภสัชกร, บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหาร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์กรในทุกๆด้านให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และพอเพียงต่อภารกิจทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในทุกสายงาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และสาธารณสุขให้ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางานและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีของประชาชน

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนบทบาทและเพิ่มพูนความรู้แก่พยาบาลอายุรศาสตร์ โรคปอด, โรคหืด, โรคภูมิแพ้, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พยาบาล ICU รวมทั้งเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีเนื้อหาความรู้ทางวิชาการและเชิงปฎิบัติการ ในการดูแลและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคหืดเพิ่มทักษะแนะนำเทคนิคการพ่นสูดยาที่ถูกวิธี เพื่อนำความรู้จากการประชุมในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลการประชุมวิชาการได้ที่ คุณปาริชาติ เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย 089-628-4967