การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2022”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2022”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-002-01-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar
วันที่จัดการประชุม 27 -28 ม.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร โภชนากร และบุคลากรทางสาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการประจำปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการรวมถึงให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ ที่ถูกต้องและทันสมัยสำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร โภชนากร ตลอดจนบุคลากรทางสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานทางด้านโภชนาการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพ ในการทำงานของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถ
1). เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในเด็กที่ทันสมัยและถูกต้อง
2). นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการทำงานของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน - ค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุม Online : 1,400 บาท/ท่าน ขั้นตอนการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.pednutrition.org หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 128/107 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ผู้ประสานงาน นางสาวลลิตา สงวนนาม โทร.096-880-2083 หรือ 02-201-1776