การประชุมวิชาการ
(Online) "EGb 761® ในการรักษาอาการเวียนหัวบ้านหมุน และเสียงดังในหู"
ชื่อการประชุม (Online) "EGb 761® ในการรักษาอาการเวียนหัวบ้านหมุน และเสียงดังในหู"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-003-02-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 12 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีอาการบ้านหมุน หรือเสียงดังในหู พบได้บ่อยมากขึ้น และโรคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การดูแลรักษาและเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยควบคุมอาการและป้องกันการกำเริบ และส่งผลให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "EGb 761® ในการรักษาอาการเวียนหัวบ้านหมุน และเสียงดังในหู" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุน และเสียงดังในหู สาเหตุของโรค แนวทางการรักษา การเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม และบทบาทของ EGb 761® หรือ Ginkgo biloba extract ต่อการรักษาโรคดังกล่าว รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของอาการเวียนหัวบ้านหมุน และเสียงดังในหู
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา อาการเวียนหัวบ้านหมุน และเสียงดังในหู
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของ EGb 761® หรือ Ginkgo biloba extract ต่อการรักษาโรคเวียนหัวบ้านหมุน และเสียงดังในหู
คำสำคัญ
EGb 761® การรักษา ขอบ่งใช้
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th