การประชุมวิชาการ
(Online)"Respiratory Solution Webinar"
ชื่อการประชุม (Online)"Respiratory Solution Webinar"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-002-01-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 30 ม.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่นอาการเจ็บคอ หรือระคายคอ พบได้บ่อย สาเหตุมักเกิดจากสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม หรือพฤติกรรมการบางอย่างที่ส่งผลต่อสุขถาภทางเกินหายใจ การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยควบคุมอาการและป้องกันการกำเริบ และส่งผลให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "Respiratory Solution Webinar" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการเจ็บคอ ปัจจัยกระตุ้น การประเมินความรุนแรง เพื่อจำแนกหรือวินิจฉัยโรค การเลือกใช้ยารักษาที่เหมาะสม แนวทางการรับมือกับอาการเจ็บคอ หรืออาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ บทบาทและข้อบ่งใช้ของ N-acetylcysteine ในช่วงของการระบาดของโควิด-19 รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของอาการเจ็บคอ และอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง หลักการจำแนกและวินิจฉัยโรค และแนวทางรักษาโรคทางเดินหายใจ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและข้อบ่งใช้ของ N-acetylcysteine ในช่วงของการระบาดของโควิด-19
คำสำคัญ
อาการเจ็บคอ ปัจจัยกระตุ้น N-acetylcysteine
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th