การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “The National Pharmacy Conference on HIV/AIDS/TB 2022”
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “The National Pharmacy Conference on HIV/AIDS/TB 2022”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-004-03-2565
สถานที่จัดการประชุม zoom
วันที่จัดการประชุม 05 -13 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 29.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อเอชไอวี, โรคเอดส์ และวัณโรค เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โรคติดเชื้อเอชไอวีเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาต้านเอชไอวีไปตลอดชีวิต รวมทั้งมีโอกาสได้รับยาอีกหลายชนิดในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสด้วย จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบกับปัญหาจากการใช้ยา อาทิเช่น อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาต้านไวรัส ตั้งแต่เริ่มได้รับยาในระยะแรกและรับติดต่อกันระยะยาว อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาที่ใช้ป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ปฏิกิริยาระหว่างยากับยา รวมถึงปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาซึ่งจะส่งผลให้เชื้อเอชไอวีสามารถกลายพันธุ์และดื้อต่อยาต้านไวรัสได้ค่อนข้างรวดเร็ว ส่วนวัณโรคแม้จะเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ แต่ผู้ป่วยต้องใช้ยา หลายชนิดร่วมกันเป็นระยะเวลานานอย่างน้อย 6 เดือน จึงทำให้ผู้ป่วยเกิดความเสี่ยงต่อการเกิด อาการไม่พึงประสงค์จากยา การกิดปฏิกิริยาระหว่างยา ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนั้นผู้ป่วยส่วนหนึ่งอาจเป็นทั้ง 2 โรค และต้องใช้ยารักษาโรคร่วมกัน ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับยาที่ซับซ้อนมากขึ้น สืบเนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมา และมีโครงการการเข้าถึงยาต้านไวรัสระดับชาติ และการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการที่วัณโรคเป็นโรคที่มีการระบาดอยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันจึงมีผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส และยาต้านวัณโรคเป็นจำนวนมาก ทำให้เภสัชกรมีโอกาสได้ปฏิบัติงานงานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มนี้อย่างจริงจังมากขึ้น ดังนั้นสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โดยเภสัชกรผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (กลุ่ม PIPHATT) จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง “The National Pharmacy Conference on HIV/AIDS/TB 2022” ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม และ 12 – 13 มีนาคม 2565 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่จำเป็นแก่เภสัชกรผู้ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยทั้ง 2 โรค
วัตถุประสงค์
เพื่อองค์ความรู้ในเรื่องโรคติดเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ โรคติดเชื้อฉวยโอกาส และวัณโรค โดยเฉพาะในประเด็นของการติดตามใช้ยาต้านเอชไอวี และยาที่ใช้สำหรับโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ยาต้านวัณโรคทั้งในแง่ของการใช้ป้องกันและรักษา ให้แก่เภสัชกรที่มีหน้าที่ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้
คำสำคัญ
SOPITT ,HIV/AIDS/TB
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.thaihp.org โดยเภสัชกรผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ทั้ง 4 วัน จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) จำนวน 29.50 หน่วยกิต เมื่อทำ แบบทดสอบหลังการบรรยายผ่านเกณฑ์ที่กำหนด หมายเหตุ วันที่จัดงานประชุมจัดแบ่งเป็น 2 ช่วง รวม 4 วัน รายละเอียดดังนี้ งานประชุมช่วงแรก วันที่ 5-6 มี.ค.2565 ได้ 14.50 หน่วยกิต CPE แยกเป็น วันที่ 5 มี.ค.2565 จำนวน 7.00 หน่วยกิต และวันที่ 6 มี.ค.2565 จำนวน 7.50 หน่วยกิต งานประชุมช่วงที่ 2 วันที่ 12-13 มี.ค.2565 ได้ 15.00 หน่วยกิต CPE แยกเป็น วันที่ 12 มี.ค.2565 จำนวน 7.25 หน่วยกิต และวันที่ 13 มี.ค.2565 จำนวน 7.75 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิต CPE ทั้ง 2 ช่วง = 29.50