การประชุมวิชาการ
(online) Filter Validation and regulatory requirement in sterilizing filtration
ชื่อการประชุม (online) Filter Validation and regulatory requirement in sterilizing filtration
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-001-02-2565
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 18 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายบริหาร ผู้ที่ทำงานด้านจัดซื้อ ผลิต ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ ตรวจสอบความถูกต้องกระบวนการ ขึ้นทะเบียนตำรับยา ผู้ตรวจประเมิน GMP และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การกรองเป็นขั้นตอนสำคัญหนึ่งในกระบวนการผลิตยา และ ยาชีววัตถุ(Biologics) โดยเฉพาะยาปราศจากเชื้อที่ไม่สามารถทำให้ปราศจากเชื้อในขั้นตอนท้าย (terminally sterilized) ต้องผลิตในกระบวนการปราศจากเชื้อ (Aseptic) โดยการกรองเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterile filtration) ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการประกันความปราศจากเชื้อ (sterility assurance) การเลือกตัวกรอง.(sterilizing grade filter) ที่เหมาะสม ถูกต้อง เพื่อทำให้ ระบวนการกรองมีประสิทธิภาพสงูสดุ และการตรวจสอบความถกูต้องของกระบวนการกรองหรือ การทำ filter validation เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการพิสจูน์ ยืนยัน ทำใหเกิด ความมั่นใจว่ากระบวนการกรองนั้น ๆ สามารถ ผลิตยาที่ปราศจากเชื้อได้จริง ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเพื่อยาที่มีคุณภาพ และปลอดภัย
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้เข้าใจความสำคัญและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการกรองเพื่อทำใหปราศจากเชื้อ
• เพื่อให้รู้จักตัวกรองปราศจากเชื้อ และ แนวทางในการเลือกตัวกรองที่เหมาะสม
• เพื่อเรียนร้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถกูต้องของตัวกรองเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์
• เพื่อเรียนรู้ตัวอย่างข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินและทำอย่างไรให้เป็นไปตามข้อกำหนด
คำสำคัญ
filter validation, sterilizing filtration, sterilizing filtration, sterility assurance
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ เภสัชกรที่เข้าสัมมนาและผ่านการทดสอบ จะได้รับ 2 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ไม่มีค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมสัมมนา