การประชุมวิชาการ
ร้านยาเดี่ยวจะเอาตัวรอดอย่างไรในยุคโควิด
ชื่อการประชุม ร้านยาเดี่ยวจะเอาตัวรอดอย่างไรในยุคโควิด
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-002-01-2565
สถานที่จัดการประชุม ประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Zoom meeting
วันที่จัดการประชุม 16 ม.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การระบากของโรคโควิด ทำให้การบริการด้านยามีการปรับตัวในหลายรูปแบบ เช่น การแพทย์ทางไกล ตู้ยาเคลื่อนที่ การแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง หรือร้านยาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อร้านยาเดี่ยวไม่มากก็น้อย ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลาเห็นความสำคัญของผลกระทบดังกล่าว จึงจัดประชุมวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการร้านยาอย่างไร ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ หลังโควิด เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เภสัชกรชุมชนมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีแนวทางในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีแนวคิดการบริหารจัดการร้านยาหลังโควิด
คำสำคัญ
เภสัชกรชุมชน บริหาร การแพทย์ทางไกล