การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ “แนวทางการให้โภชนบำบัดในมุมมองของแพทย์โภชนศาสตร์คลินิกและเภสัชกร สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “แนวทางการให้โภชนบำบัดในมุมมองของแพทย์โภชนศาสตร์คลินิกและเภสัชกร สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-001-02-2565
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 08 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลที่สนใจจำนวน 300 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากรายงานแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2565) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทยมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 อีกทั้งยังมีแนวโน้มการตายสูงขึ้นในทุกปี
ความสำคัญของโภชนาการกับผู้ป่วยมะเร็ง พบว่า ผู้ป่วยอาจจะมีผลข้างเคียงจากการรักษาที่ทำให้การรับประทานอาหาร และการดูดซึมสารอาหารลดลง อาการที่พบได้แก่ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก แสบปาก กลืนลำบาก อีกทั้ง ยาที่รักษาโรคมะเร็งบางชนิด มีผลลดความอยากอาหาร และส่งผลต่อการรับรสชาติที่เปลี่ยนไป สิ่งเหล่านี้นำไปสู่ปัญหาทางโภชนาการ (การขาดสารอาหาร) ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมาก เสียชีวิตจากการขาดสารอาหาร อาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง การรับประทานอาหารให้ได้สารอาหาร พลังงงาน และโปรตีนที่เพียงพอและเหมาะสม จึงเป็นส่วนที่สำคัญในช่วงที่ผู้ป่วยมะเร็งอยู่ในระหว่างและหลังการรักษา ที่จะส่งผลให้ผู้ป่วยแข็งแรงขึ้น มีการฟื้นฟูร่างกายได้ดีขึ้น รวมถึงมีความแข็งแรงของร่างกาย และระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ในช่วงที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาโรคมะเร็ง
โภชนศาสตร์คลินิกจึงเป็นศาสตร์ที่สำคัญแขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การรักษา การป้องกันและการชะลอโรค ซึ่งมีทั้งการให้ผู้ป่วยเลือกปรับอาหารที่รับประทาน การให้อาหารทางสายยางหรือทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งการให้อาหารเสริม โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง
ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมและอาหารทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดและในช่องทางออนไลน์ การให้คำแนะนำทางโภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง หรือญาติผู้ดูแลจึงมีส่วนที่สำคัญ โดยเฉพาะการเลือกใช้อาหารทางการแพทย์ที่ถูกต้องเหมาะสม จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ สามารถบอกข้อแตกต่างของอาหารทางการแพทย์สูตรต่างๆ และมีแนวทางในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาวะโรค และปลอดภัยกับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวไว และมีผลการรักษาเป็นไปตามความต้องการของทีมบุคลากรทางการแพทย์
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ แนวทางการดูแลโภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยมะเร็งขั้นปฐมภูมิของเภสัชกรชุมชน จึงได้เสนอจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการให้โภชนบำบัดในมุมมองของแพทย์โภชนศาสตร์คลินิกและเภสัชกร สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
วัตถุประสงค์
a. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของโภชนาศาสตร์ในผู้ป่วยมะเร็ง
b. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษา และให้คำแนะนำทางโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง
c. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการแนะนำอาหารทางการแพทย์สูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็ง
d. เพื่อยกตัวอย่างๆแนวทางการแนะนำโภชนาการในคนไข้มะเร็ง เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เภสัชกรและบุคคลากรทางการแพทย์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลิงก์การลงทะเบียนสมัคร: https://zoom.us/webinar/register/8016393816646/WN_dXzlyIyPSDmFUpl8A2Nllg สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่: ชนัฐกานต์ อมรวรสิน chanatkarn.amorworasin@fresenius-kabi.com หรือ โทร. 081-544-4697