การประชุมวิชาการ
Albumin use in Critically ill patients
ชื่อการประชุม Albumin use in Critically ill patients
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-001-01-2565
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 13 ม.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
Albumin, Critically ill patients
วิธีสมัครการประชุม
ตามประกาศในโปสเตอร์