การประชุมวิชาการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ชื่อการประชุม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-001-02-2565
สถานที่จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
วันที่จัดการประชุม 27 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 400-600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อแถลงผลงานประจำปี พร้อมทั้ง จัดบรรยายวิชาการให้เภสัชกรชุมชน เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งเรื่อง องค์ความรู้เรื่อง โรค ยา แนวทางการรักษาโรคในร้านยา เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถนำความรู้มาประกอบการดูแลรักษา สุขภาพ ควบคู่กับการให้บริการด้านยาและส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน และการบริบาลผู้ป่วยในร้านยาอย่างครบวงจร

ด้วยโรคทางผิวหนังเป็นภาวะที่พบบ่อยโดยเฉพาะผิวหนังอักเสบ Eczema เป็นภาวะอักเสบของผิวหนังที่เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุและหลายรูปแบบ ส่วนมากมักมีผื่นคัน บวม หรือแดงตามผิวหนัง สร้างความรู้สึกคันหรือระคายเคือง และเสียความมั่นใจเพราะลักษณะผิวหนังที่ผิดปกติได้ ดังนั้น เภสัชกร มีบทบาทในการรักษาและให้คำแนะนำเพื่อดูแลสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

โรคกรดไหลย้อน เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบันและประชาชนได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนมาก จากการสำรวจโดยกรมสุขภาพจิตพบว่าประชาชน 51.85% มีความเครียดและความวิตกกังวล และจำนวนผู้ที่โทรมาขอคำปรึกษากับกรมสุขภาพจิตทางสายด่วน 1323 เพิ่มขึ้นจาก 20-40 รายในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.63 เป็น 600 รายในเดือน มี.ค.63 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 630 รายในเดือน เม.ย.63 ซึ่งเมื่อเกิดความเครียด กระเพาะอาหาร ลำไส้ หรือหลอดอาหารจะทำงานได้น้อยลง และหลั่งกรดออกมามากขึ้น จึงมีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนมากขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดจากอาการแสบร้อนกลางอก จุกแน่นหน้าอก ซึ่ง สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้ออกแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนในประเทศไทย พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ป่วยจำนวนมากที่ประสบปัญหากรดไหลย้อนจากความเครียด จะมาใช้ บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น เภสัชกรชุมชนสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ฯเล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดให้มีการบรรยายวิชาการ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 ในหัวข้อเรื่อง “Role of Emollient in Eczema บทบาทของสารที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นในโรคผิวหนังอักเสบที่พบบ่อยในร้านขายยาและหัวข้อเรื่อง Role of Alginate in Mild to Moderate GERD”
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้เรื่องผิวหนังอักเสบ ( Dermatitis )และโรคผิวหนังที่พบบ่อยในร้านยา
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจ แนวทางการใช้ยาในการรักษาภาวะผิวหนังอักเสบ
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจกลไกของสารให้ความชุ่มชื้น พร้อมทั้งแนะนำอย่างเหมาะสมกับโรคและอาการของคนไข้ที่พบบ่อยในร้านยา
4.เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญ การให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฎิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
5.เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
6.เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านขายยา
คำสำคัญ
Eczema, Dermatitis , Emollient ,GERD guideline, Heartburn, Acid Pocket, Alginate, Reflux suppressants
วิธีสมัครการประชุม
คลิกลงทะเบียนที่นี่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PTHEHn9TSE2AZAPdZMEW7A หมายเหตุ: กรณีจำรหัสสมาชิกไม่ได้ โปรดระบเลขใบประกอบวิชาชีพ