การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Weekend Talks Sit with Experts
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Weekend Talks Sit with Experts
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-003-01-2565
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 27 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปและมีภาระโรคสูง การดำเนินโรคมีความเรื้อรังและมีการใช้ยาเป็นการรักษาแนวทางหลักซึ่งปัจจุบันพบว่าการใช้ยาที่มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาเหมาะสมสามารถเพิ่มอายุขัยของผู้ป่วยและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ ทั้งนี้การเลือกใช้ยาควรมีการพิจารณาถึงความแตกต่างของผู้ป่วยแต่ละรายโดยคำนึงถึงโรคร่วมและปัจจัยส่งเสริมการดำเนินของโรคที่มีความแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ดังนั้นความรู้ความเข้าใจของบุคลากรการทางการแพทย์ รวมถึงเภสัชกรในการวางแผนการรักษา และให้คำปรึกษาการใช้ยาแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้องจึงมีความสำคัญอย่างมาก การประชุมวิชาการ “Weekend Talks Sit with Experts” นี้จึงมีขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการและเภสัชบำบัดที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจล้มเหลว และโรคหลอดเลือดหัวใจ
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ