การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐานการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Basic ADR Course)
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพื้นฐานการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Basic ADR Course)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-002-02-2565
สถานที่จัดการประชุม ZOOM
วันที่จัดการประชุม 07 -11 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 27.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรโรงพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานด้านการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เรียนรู้แนวคิดและวิธีการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างเป็นระบบด้วยการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้จริง
คำสำคัญ
Basic ADR ,การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ,Short Course Training Certification in Adverse Drug Reaction Monitoring
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.thaihp.org โดยเภสัชกรผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ทั้ง 5 วัน จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) จำนวน 27.75 หน่วยกิต เมื่อทำ แบบทดสอบหลังการบรรยายผ่านเกณฑ์ที่กำหนด