การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพแบบมืออาชีพสู่ความสำเร็จในงานด้านเภสัชกรรม (Professional Image and Personality for Pharmacy Career Success)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพแบบมืออาชีพสู่ความสำเร็จในงานด้านเภสัชกรรม (Professional Image and Personality for Pharmacy Career Success)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-011-02-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 03 ก.พ. 2565 - 31 มี.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวนจำกัดไม่เกิน 20 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอันเนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค การแทนที่ (Disruption) ของรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ตลอดจนสถานการณ์ของการระบาดไวรัส COVID-19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการเรียกสถานการณ์ของโลกปัจจุบันว่า VUCA World อันมีลักษณะสำคัญคือ V-Volatility, U-Uncertainty, C-Complexity, และ A-Ambiguity ทำให้แต่ละองค์กรต้องตระหนักถึงความสำคัญ และให้ความสนใจกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านบริการสุขภาพและการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
ทั้งนี้บุคลากรที่จะถือได้ว่าปฎิบัติงานดีมีคุณภาพนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบแล้ว ควรต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทงาน บุคลิกภาพซึ่งเน้นคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในองค์กร และนอกองค์กรอีกทั้งยังต้องสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและวิชาชีพด้วย ด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน น่าประทับใจ สร้างความน่าเชื่อถือต่อองค์กรจากลักษณะการปฎิบัติงานของบุคลากรในองค์กรที่ปรากฏต่อสายตาของผู้มารับบริการด้วยความเป็นมืออาชีพตามธรรมเนียมปฎิบัติที่เป็นสากล โดยใน Workshop นี้จะเน้นการนำเสนอหลักการทางจิตวิทยาพร้อมแนวทางการวิเคราะห์ และพัฒนาบุคลิกภาพด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ตลอดจนการใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสื่อสาร การอ่านภาษาท่าทาง เพื่อช่วยให้รับมือในสถานการณ์ต่าง ๆ กับผู้คนรอบข้างและในการให้บริการทางเภสัชกรรมได้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรที่เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการด้านเภสัชกรรมในยุค VUCA World
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการทางจิตวิทยาพร้อมแนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรม และพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการสื่อสารที่ทรงคุณค่าสำหรับตนเอง องค์กร และผู้มารับบริการด้านเภสัชกรรม
3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของบุคลากรในหน่วยงานให้มีศักยภาพในการบริการที่สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพต่อไป
คำสำคัญ
VUCA World, V-Volatility, U-Uncertainty, C-Complexity, A-Ambiguity
วิธีสมัครการประชุม
Online