การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ “การบริบาลเภสัชกรรมในการรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชกรภาคอีสาน ครั้งที่ 3" (3rd l-San stroke for Pharmacist)
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ “การบริบาลเภสัชกรรมในการรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เภสัชกรภาคอีสาน ครั้งที่ 3" (3rd l-San stroke for Pharmacist)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-009-02-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม มิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 25 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง รวมทั้งผู้ป่วยมีอัตราตายสูงถึงร้อยละ 15 และเกิดความพิการถาวร ร้อยละ 50 ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะการรักษาในระยะเฉียบพลันที่มีอาการภายในเวลา 270 นาที เพี่อให้ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) ทางหลอดเลือดดำ รวมทั้งการรักษาทั่วไป ด้านอื่น ๆ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน การฟื้นฟูสภาพ เมื่อผู้ป่วยมีสภาวะคงที่ ร่วมกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในหน่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) สามารถลดอัตราตายและลดความพิการไต้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถในการใช้ยา ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหลอดเลือคสมอง ทั้งชนิดโรคหลอดเลือดสมอง ชนิดขาดเลือก และเลือดออกในเนื้อสมอง
2. เพื่อสร้างมาดรฐานให้เป็นมมาตรฐานเดียวกันโนเขดบริการสุขภาพที่ 7
3. เพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการนำความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหวิชาชีพ
คำสำคัญ
การบริบาลเภสัชกรรม, โรคหลอดเลือดสมอง, Stroke
วิธีสมัครการประชุม
Online