การประชุมวิชาการ
Aesthetic Treatment with Energy-based Device, Botulinum Toxin, and Dermal Fillers for Facial Rejuvenation
ชื่อการประชุม Aesthetic Treatment with Energy-based Device, Botulinum Toxin, and Dermal Fillers for Facial Rejuvenation
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-001-02-2565
สถานที่จัดการประชุม on line
วันที่จัดการประชุม 11 ก.พ. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล/ร้านยา ที่สนใจจำนวน 300 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ด้านการรักษาแบบเวชศาสตร์ความงามโดย energy-based device, botulinum toxin, และ dermal fillers ในเภสัชกรโรงพยาบาล/ร้านยา ยังไม่กว้างขวางนัก การประชุมนี้จึงอยากให้ข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมแก่เภสัชกรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการรักษาแบบเวชศาสตร์ความงามให้มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการรักษาแบบเวชศาสตร์ความงาม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพแบบเวชศาสตร์ความงามได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
Aesthetic treatment, botulinum toxin
วิธีสมัครการประชุม
on line