การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ (Cardiac Network Forum) ครั้งที่ 13 เรื่อง วิถีใหม่หัวใจแข็งแรง (Save Your Heart Smart with New Normal)
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ (Cardiac Network Forum) ครั้งที่ 13 เรื่อง วิถีใหม่หัวใจแข็งแรง (Save Your Heart Smart with New Normal)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-004-01-2565
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 26 -29 ม.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมระบบส่งต่อเพื่อลดความแออัดและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม จึงจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เพื่อตอบสนองแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร โดยมีกรอบการพัฒนาในรูปแบบเครือข่ายแทนการขยายโรงพยาบาลเป็นรายแห่ง โดยเชื่อมโยงบริการทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและได้รับการรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถรองรับการส่งต่อได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายดำเนินการ คือ ลดอัตราการตาย อัตราการป่วย ลดระยะเวลารอคอย การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานการบริการ การเข้าถึงบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาพยาบาล และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน จะทำให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงและประสบผลสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบบริการ service plan…
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย/ผลงานวิชาการและผลงานที่เป็น Best practice
2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในเครือข่ายโรคหัวใจ
3. เพื่อส่งเสริมนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการดูแลประชาชน
4. สร้างกัลยาณมิตรของเครือข่ายในการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน
คำสำคัญ
ประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ