การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการประจำปี 2564 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ "Pharmacy step forward" เภสัชกรรมก้าวไกล เภสัชไทยก้าวหน้า
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการประจำปี 2564 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ "Pharmacy step forward" เภสัชกรรมก้าวไกล เภสัชไทยก้าวหน้า
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-003-01-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 14 -15 ม.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรสาขาต่าง ๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพยังเป็นหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพบนหลักการการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรที่มาในรูปแบบของการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็นสากล โดยมุ่งเน้นนโยบาย วัฒนธรรม ภาวะผู้นำ การให้ความสำคัญต่อผู้รับผลงาน ระบบการจัดการ การทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม การสื่อสาร การส่งต่อข้อมูล และการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ในต่างประเทศมาตรฐานคุณภาพสถานบริการสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบยา มีการปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนของรายละเอียดเพิ่มขึ้น จนถึงเกิดกระบวนการหลักชนิดใหม่ เช่น การประสานรายการยา เป็นต้น ตลอดจนทิศทางการรักษาพยาบาลที่มุ่งการเสริมพลังผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนให้สามารถดูแลตนเองภายใต้ความต่อเนื่อง เพื่อบรรจุสุขภาวะโดยเน้นการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงของภาคีสุขภาพ ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้บรรลุความต้องการของสังคม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงและประกาศมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลขึ้นใหม่...
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความรู้ระหว่างเภสัชกรทุกสาขาเพื่อพัฒนางานด้านเภสัชกรรม
คำสำคัญ
วิชาชีพเภสัชกรรม มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม