การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 4 เรื่อง Optimizing cancer care; learn for our patients (Online)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 4 เรื่อง Optimizing cancer care; learn for our patients (Online)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-001-03-2565
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Online)
วันที่จัดการประชุม 09 -10 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นและเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเกิดการรักษาด้วยยาใหม่นอกเหนือจากการใช้ยาเคมีบำบัด เช่น ยามุ่งเป้า ภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาทั้งในด้านของการตอบสนองต่อการรักษา การเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามการใช้ยาใหม่ในการรักษาอาจส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือเกิดความเป็นพิษต่อผู้ป่วยแม้จะใช้ในขนาดรักษา ปัจจุบันบทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งมีทั้งการเตรียมยาเคมีบำบัดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน และการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยจากอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีนั้น เภสัชกรจำเป็นต้องเข้าใจถึงข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพที่จะได้รับ อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงการจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์เบื้องต้น ด้วยความตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าวประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขด้านระบบบริการสุขภาพในการพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาได้อย่างเต็มประสิทธิผลและมีความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยารักษาโรคมะเร็ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็งของเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เภสัชกรงานบริบาลเภสัชกรรม ในหัวข้อเรื่อง The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium “Optimizing cancer care; learn for our patients” อันจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่เภสัชกรให้มีความพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการในการบริบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งแนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
2.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านโรคมะเร็ง
3.เพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

คำสำคัญ
Optimizing cancer care; learn for our patients
วิธีสมัครการประชุม
เภสัชกรที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนนี้เป็นต้นไป ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ PharMOOC@UBU https://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/conference_detail.php?conf=68 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณดารุณี นามห่อ งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์/โทรสาร 0-4535-3603 E-Mail darunee.n@ubu.ac.th