การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง Interactive, case-based learning to improve patient care for MAP (Metabolic abnormalities, ADR/DI management, PK/PD applications)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง Interactive, case-based learning to improve patient care for MAP (Metabolic abnormalities, ADR/DI management, PK/PD applications)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-012-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 08 -10 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์แหล่งฝึก เภสัชกรผู้สนใจ และศิษย์เก่า
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เภสัชกรจึงต้องทำงานร่วมกับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาลและ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการใช้ยาโรคเรื้อรัง สาเหตุหลักที่ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาคือการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการขาดความรู้ในการจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์และการขาดความเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ยาอาจทำให้ผู้ป่วยหยุดยาเอง
การพัฒนายาใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ยาที่มีประสิทธิและความปลอดภัยสูงกว่ายาเดิม เภสัชกรจึงต้องมีองค์ความรู้เรื่องอาการไม่พึงประสงค์ของยาที่มีการใช้มากหรือยาใหม่ที่เพิ่งมีจำหน่ายในท้องตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการและอาการแสดง กลไกและปัจจัยเสี่ยงในการเกิด การตรวจติดตามทางห้องปฏิบัติการ และการดำเนินการเพื่อที่จะสามารถวางแผนเฝ้าระวัง แก้ไข และ/หรือป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น รวมถึงสามารถสื่อสาร กับแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยเพื่อให้แผนการใช้ยาบรรลุเป้าหมายการรักษา
วัตถุประสงค์
1.ระบุอาการไม่พึงประสงค์ กลไกการเกิดและปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังจากการใช้ยากันชัก ยาที่ทำให้หลอดเลือดหดตัว ยาเคมีบำบัด ยาต้านเอชไอวี ยาต้านจุลชีพ ยาต้านเชื้อรา warfarin ยาลดความดันโลหิต ยาขับปัสสาวะ และยาลดน้ำตาลในเลือด
2.วางแผนแก้ไขหรือป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาที่ใช้บ่อยหรือยาที่เพิ่งจำหน่ายในท้องตลาดได้
3.ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเพื่อแก้ไขหรือป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา
คำสำคัญ
Interactive
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิเรืองลอง ปัญญาอินทร์ โทรศัทพ์ 0-5596-3666 คุณปัทมา จันทราคีรี โทรศัพท์ 0-5596-3734 https://sites.google.com/nu.ac.th/phar/home