การประชุมวิชาการ
ประชุมพัฒนาศักยภาพของเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่และบริการสร้างเสริมสุขภาพ
ชื่อการประชุม ประชุมพัฒนาศักยภาพของเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่และบริการสร้างเสริมสุขภาพ
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-008-12-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 18 ธันวาคม 2564
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาโรคเรื้อรัง ปัญหาการสูบบุหรี่ ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อโรคเรื้อรัง ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านายาที่ร่วมโครงการฯทั้งที่ทำโครงการอยู่เดิมและร้านฯที่เข้าร่วมใหม่ ให้สามารถให้บริการคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งบริการเพื่อเลิกบุหรี่และติดตามปัญหาการใช้ยาและปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อการใช้ยาในการควบคุมโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ แม้ในสถานการณ์ของโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid) ที่ทำให้บริการต่างๆแก่ประชาชนต้องหยุดชะลอมาจนถึงปัจจุบัน ทางโครงการฯ ได้มีความพยายามในการปรับรูปแบบการให้บริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้เภสัชกรหันมาให้บริการโดยระบบ Telepharmacy และเพิ่มบริการบางอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถช่วยเหลือแก่ประชาชนในสถานการณ์วิกฤตของประเทศ
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพเภสัชกร ให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ
2. ฝึกทักษะและเทคนิคในการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลผู้ป่วย
คำสำคัญ
โรคNCDs, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, Stroke, การคัดกรองความเสี่ยง, การจัดการด้านยา ( medication Therapy Management ) , การเลิกบุหรี่, Telepharmacy
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่าน google form โดยลิงค์ https://forms.gle/pbTCNaUEkqL6LUHh9