การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเรื่อง "How Beta Glucan and Its New Derivative Glucan-CMF can Influence the Immune System"
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเรื่อง "How Beta Glucan and Its New Derivative Glucan-CMF can Influence the Immune System"
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-006-12-2564
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
วันที่จัดการประชุม 12 ธันวาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันอุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้และการตอบสนองของผิวหนังต่อภาวะดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคผิวหนังอักเสบ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญนั้นเป็นผลจากความกังวลในด้านสุขอนามัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โรคผิวหนังอักเสบนั้น แทนที่จะทำให้เกิดการตอบสนองของ Th1 pathway ซึ่งเกี่ยวข้องกับทำงานของ macrophage แต่กลับเกิดการตอบสนองผ่านทาง Th2 pathway ซึ่งเกี่ยวข้องกับ B cell และการสร้าง IgE antibodies ทำให้เกิดอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง และหากมีการตอบสนองผ่าน pathway ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จะส่งให้ผิวหนังมีความไวต่อการกระตุ้นกว่าปกติและมีโอกาสที่จะกลายเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังได้ในที่สุด
β-(1-3)-Glucan หรือที่รู้จักกันในชื่อ เบต้า กลูแคน (Beta glucan) นั้นเป็นสารประกอบทางชีวภาพ (bioactive compound) ในรูปแบบของน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ (polysaccharide) โดยมีคุณสมบัติกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อและนับเป็นสารจากธรรมชาติที่มีการศึกษามากที่สุดชนิดหนึ่ง ทั้งนี้ในปัจจุบัน เบต้า กลูแคน กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้ม และยังเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูง สามารถใช้ต่อเนื่องได้นาน อย่างไรก็ดีได้มีการพัฒนาโครงสร้างโมเลกุลของเบต้า กลูแคนให้มีคุณสมบัติในการละลายน้ำที่ดียิ่งขึ้นในรูปของ Magnesium Carboxymethyl Beta-Glucan (CM-Glucan Forte หรือ Glucan-CMF) ซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลที่มีความคงตัวสูงแม้จะมีขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนี้แมกนีเซียมไอออนที่อยู่ในโมเลกุลยังสามารถจับกับโมเลกุลของน้ำ ส่งผลให้ Magnesium Carboxymethyl Beta-Glucan ที่นอกเหนือจากมีคุณสมบัติครอบคลุมเบต้า กลูแคนแล้ว ยังมีคุณสมบัติต้านการอักเสบ ผ่านทาง Th1 pathway และมีผลต่อการเสริมสร้างเกราะปกป้องผิว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเซลล์ผิวหนังชั้นนอก ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ชนิดทาผิวภายนอกโดยในผู้ที่มีปัญหาผิวแห้ง ลอกเป็นขุย คัน อึดอัดไม่สบายผิว รวมถึงผู้ที่มีปัญหาผิวหนังอักเสบ เพื่อช่วยในการปรับสมดุลการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันผิวหนังให้กลับมาเป็นปกติ
วัตถุประสงค์
1. ทราบถึงบทบาทและความสำคัญของเบต้า กลูแคน และการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
2. ทราบถึงบทบาทและกลไกการออกฤทธิ์ของ Magnesium Carboxymethyl Beta-Glucan (CM-Glucan Forte หรือ Glucan-CMF) ต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันผิวหนัง
3. ทราบถึงที่มาและความแตกต่างของเบต้า กลูแคน กับ Magnesium Carboxymethyl Beta-Glucan (CM-Glucan Forte หรือ Glucan-CMF) รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้สารดังกล่าวเพื่อปรับสมดุลการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันผิวหนัง และลดอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังอักเสบ
คำสำคัญ
β-(1-3)-Glucan, Beta Glucan, Glucan-CMF, CM-Glucan Forte, Magnesium Carboxymethyl Beta-Glucan, The immune system, Immunomodulator, เบต้า กลูแคน, กลูแค
วิธีสมัครการประชุม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKeEO0HNZxo2mObsbyEqadMr96s40MFRFrdQRwvVFE5GtuhQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0