การประชุมวิชาการ
The Complement of RCT, Real World Evidence of ARNI in Thailand
ชื่อการประชุม The Complement of RCT, Real World Evidence of ARNI in Thailand
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-004-11-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 30 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
ARNI