การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ "เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ"
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ "เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ"
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-005-12-2564
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 19 ธันวาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำร้านยาภายใต้โครงการเครือข่าย และ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนของผู้มารับบริการด้านยา และผลิตถัณฑ์สุขภาพมีจำนวนมากขึ้น และประเภทของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งผลให้เภสัชกร มีเวลาจำกัดในการให้บริการผู้ป่วยหรือประชาชนแต่ละราย และอาจทำให้ผู้ป่วยหรือประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพพลาดโอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ได้
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน ได้แก่ ร้านยาในชุมชน เนื่องจากร้านยาเป็นสถานพยาบาลทางสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ เป็นที่พึ่งและอยู่ใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน เป็นแหล่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือกใช้บริการเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย และเป็นทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพ
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย จึงเห็นควรดำเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย เพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงงานบริการด้านเภสัชกรรม ของกองเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข และร้านยา พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เภสัชกรสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยหรือประชาชนในเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน และเฝ้าระวังให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ เภสัชกรร้านยา และเภสัชกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีความสนใจ ให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
แนวทางความคุมโรคโคโรนา2019 หลักการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย Rapid antigen test และRT-PCR ”