การประชุมวิชาการ
(Online)“Accessing insulin : Price and other challenges”
ชื่อการประชุม (Online)“Accessing insulin : Price and other challenges”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-106-12-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 04 ธันวาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Cumminicable Diseases, NCDs) อย่างโรคเบาหวาน ที่ต้องอาศัยการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีการอัพเดทองก์ความรู้อยู่ตลอด
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “Accessing insulin : Price and other challenges”
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคเบาหวาน การประเมินอาการและการเลือกใช้ยารักษา การพิจารณายากลุ่ม insulin และองก์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ยา insulin การบริหารยา รวมถึงการแผนการรักษาของแต่ละบุคคล และความรู้เกี่ยวกับ Good Procurement Practice โดยเฉพาะการจัดซื้อยากลุ่มโรคเบาหวาน ให้มีความเพียงพอ ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อ ทั้งนี้การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการควบคุมโรค เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพในการใช้ชีวิตให้แก่ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการ และวินิจฉัยโรคเบาหวาน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยารักษาโรคเบาหวาน โดยเฉพาะยากลุ่ม insulin
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Good Procurement Practice และหลักการจัดซื้อยากลุ่มรักษาโรคเบาหวาน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th