การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Understanding population pharmacokinetics และ Monte Carlo Simulation and Clini-cal Application in Infectious Diseases Pharmacotherapy
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Understanding population pharmacokinetics และ Monte Carlo Simulation and Clini-cal Application in Infectious Diseases Pharmacotherapy
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-036-12-2564
สถานที่จัดการประชุม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่จัดการประชุม 11 ธันวาคม 2564
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (ว.ภ. (เภสัชบำบัด) ซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตร คือ ส่งเสริม ฝึกฝน และวิจัยองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการทางเภสัชกรรมและการบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับสูง อันจะทำให้ให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากภารกิจในด้านการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้ว วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ยังสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย และสถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขที่เป็นปัจจุบัน
ปัจจุบันการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากร (population pharmacokinetics) และ Monte Carlo Simulation มีอย่างแพร่หลายในยาหลายๆชนิด รวมถึงยาต้านจุลชีพ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ รวมถึงขนาดยาและระยะเวลาในการหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ อันจะส่งผลต่อระดับยาในเลือดที่เหมาะสมในการรักษาโรคติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อดื้อยาหลายขนาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรโรคติดเชื้อและเภสัชกรสาขาอื่นๆ ที่สนใจจะต้องมีความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและทันสมัย
วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ จึงดำเนินการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นโดยเนื้อหาในการประชุมจะประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
เภสัชจลนศาสตร์ประชากร การอ่านบทความเภสัชจลนศาสตร์ประชากร การศึกษา Monte Carlo Simula-tion และการประยุกต์ใช้ทางคลินิกในการรักษาโรคติดเชื้อดื้อยาหลายขนาน รวมถึงบทบาทของเภสัชกรในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์ประชากร และ Monte Carlo Simulation ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อดื้อยาหลายขนาน แก่เภสัชกรโรคติดเชื้อและเภสัชกรสาขาอื่นๆ ที่สนใจ
คำสำคัญ
การรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อดื้อยา
วิธีสมัครการประชุม
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. ผ่านระบบ Google form