การประชุมวิชาการ
Digital Transformation in Pharmacy Services
ชื่อการประชุม Digital Transformation in Pharmacy Services
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-003-11-2564
สถานที่จัดการประชุม รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่
วันที่จัดการประชุม 26 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
Digital Transformation