การประชุมวิชาการ
(Online) "What you need to know about ATK for Pharmacist"
ชื่อการประชุม (Online) "What you need to know about ATK for Pharmacist"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-104-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 30 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะช่วงของการระบาดของโควิด-19 ประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้ Antigen test kit (ATK) หรือ ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อตรวจสอบปละรับมือกับความเสี่ยงติดเชื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายของเภสัชกรที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ที่สามารถจะให้คำแนะนำและตอยข้อสงสัยของประชาชนได้
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ "What you need to know about ATK for Pharmacist"
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับAntigen test kit (ATK) หรือ ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 คุณภาพและการคัดเลือก ATK การใช้ชุดตรวจติดเชื้อในเด็ก และข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ประชาชน ในการตรวจ Antigen test kit และการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen test kit (ATK)
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการคัดเลือก และคุณภาพของชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 และการใช้งานที่ถูกต้อง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถห้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ประชาชน ในการตรวจ Antigen test kit และการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th