การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ปี 2564 “The Resilience of Pharma Industry in 2022 by PharMarketer Guru” และ “นักการตลาดยา กับการปรับตัวด้านดิจิทัลในยุคหลัง covid-19”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ปี 2564 “The Resilience of Pharma Industry in 2022 by PharMarketer Guru” และ “นักการตลาดยา กับการปรับตัวด้านดิจิทัลในยุคหลัง covid-19”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-025-11-2564
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 25 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)ขอเชิญเภสัชกรการตลาด และผู้สนใจเข้าร่วมงาน “การประชุมประจำป๊สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) 2564” โดยในปีนี้นับว่าเป็นโอกาสดีในการที่ครบรอบวาระ 10 ปีการก่อตั้ง สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) โดยนอกจากจะมีกิจกรรมงานประชุมประจำปีแล้ว จะมีการจัดเสวนาใน 2 หัวข้อหลักที่ให้ความสำคัญกับประเด็นที่นักการตลาดในอุตสาหกรรมยาสนใจ คือ การเสวนาหลักภายใต้ theme “The Resilience of Pharma Industry in 2022 และ "นักการตลาดยา กับการปรับตัวด้านดิจิทัลในยุคหลัง covid-19"
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรการตลาดรับทราบถึงเป้าหมาย และการดำเนินการ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยสู่ความรุ่งเรื่องใน ปี 2022
2. เพื่อให้เภสัชกรได้รับรู้ถึง เครื่องมือการตลาดดิจิตอลสำหรับวงการยา การบริหารองค์กรดิจิตอล รวมถึงการควบคุมกำกับที่พึงทราบ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ออนไลน์