การประชุมวิชาการ
(Online) "Pharmacy Day on Topical Medicines"
ชื่อการประชุม (Online) "Pharmacy Day on Topical Medicines"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-102-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 28 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาลและส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรคการเลือกใช้ยาเฉพาะที่หรือยาใช้ภายนอกเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่สำคัญและมีตัวเลือกของการรักษาที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ยากับโรคติดเชื้อทางผิวหนังอาหารแพ้หรือการอักเสบของผิวหนังรวมถึงการเลือกใช้ยารักษาริดสีดวงทวาร ต้องอาศัยการประเมินอาการและการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ"Pharmacy Day on Topical Medicines" ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ยากลุ่ม Topical Medicines หรือยาใช้ภายนอกให้กับเภสัชกร ไม่ว่าจะเป็น (1) การเลือกใช้ยากลุ่ม topical steroids (2) การเลือกใช้ยารักษาการติดเชื้อรา บริเวณอวัยวะที่อ่อนไหว ได้แก้ ช่องปาก หู และช่องคลอด (3) การรักษาริดสีดวงทวารด้วยยาใช้เฉพาะที่ และการเลือกใช้สมุนไพร เพื่อให้เภสัชกรมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเลือกใช้ยาและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย หรือผู้ที่มาใช้บริการ ได้หายจากอาการเจ็บป่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการเลือกใช้ยาทาสเตียรอยด์
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ยารักษาเชื้อราบริเวณอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ช่องปาก หู และช่องคลอด
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการพิจารณารักษาโรคริดสีดวงทวารและการเลือกใช้ยาสมุนไพรในการรักษา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th