การประชุมวิชาการ
(Online)"Supporting self-care: sore throat Shaping the future of self-care, through Pharmacy"
ชื่อการประชุม (Online)"Supporting self-care: sore throat Shaping the future of self-care, through Pharmacy"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-101-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 23 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน เภสัชกรร้านขายยาจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและยาอยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงของการระบาดของโควิด-19 ประชาชนมีความจำเป็นจะต้องดูแลตนเอง (self-care) และได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมจากเภสัชกรชุมชน โดยเฉพาะอาการที่พบได้บ่อยอย่าง อาการเจ็บคอ จำเป็นต้องได้รับการประเมินความรุนแรง และโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ยา และแนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ Supporting self-care: sore throat Shaping the future of self-care, through Pharmacy ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการประเมินอาการเจ็บคอ แนวทางการรักษา และการเลือกใช้ยารักษาอาการเจ็บคอทั้งแบบที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ การให้คำแนะนำและความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อที่จะสามารถดูแลตนเอง (self-care) และเข้าใจการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนก และประเมินความรุนแรงของโรค และอาการเจ็บคอ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการรักษา และการเลือกใช้ยาสำหรับอาการเจ็บคอ แบบติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยและการใช้ความรู้สำหรับการดูแลตนเอง (self-care) และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้แก่ชุมชน
คำสำคัญ
Supporting self-care,
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th