การประชุมวิชาการ
ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3
ชื่อการประชุม ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-001-01-2565
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปแบบออนไลน์ Cisco Webex
วันที่จัดการประชุม 27 -28 ม.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย หลักสูตร วท.ม. (สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย) ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) และ
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ได้มีความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพทั่วโลก อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการใช้สมุนไพรอย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนทั่วไป
2) เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักในวงกว้างมากขึ้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่านเวบไซต์ http://pharmacy.msu.ac.th/herbalthaimed3/index.php/reg4/register