การประชุมวิชาการ
(Online) "Clues to diagnose and initial management of common dermatologic disease in community pharmacy"
ชื่อการประชุม (Online) "Clues to diagnose and initial management of common dermatologic disease in community pharmacy"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-100-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 29 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค สามารถเลือกใช้ยาและให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม โรคทางด้านผิวหนัง ถือเป็นโรคที่พบได้บ่อย และเป็นความท้าทายของเภสัชกรชุมชน ที่จะต้องมีองค์ความรู้และสามารถจำแนกประเภทและความรุนแรงของโรคให้ถูกต้องเพื่อการเลือกจ่ายยาที่เหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ "Clues to diagnose and initial management of common dermatologic disease in community pharmacy"
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางผิวหนังที่พบได้บ่อย ลักษณะเด่นและอาการของโรค การจำแนกปละประเมินความรุนแรงของโรคผิวหนัง ได้แก่ การติดเชื้อที่ผิวหนัง โรคผิวหนังอักเสบชนิดต่างๆ (Seborrheic dermatitis, Contact Dermatitis, Drug eruption, Bite and Sting) และการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม รวมถึงการปรับพฤติกรรมที่จะป้องกันและหลีกเลี่ยงอาการกำเริบของโรค เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและอาการของโรคทางผิวหนังชนิดต่างๆ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการจำแนกและประเมินความรุนแรงของโรคทางผิวหนัง ได้แก่ การติดเชื้อที่ผิวหนัง โรคผิวหนังอักเสบชนิดต่างๆ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวการรักษาและป้องกันการกำเริบของโรคโรคทางผิวหนัง ได้แก่ การติดเชื้อที่ผิวหนัง โรคผิวหนังอักเสบชนิดต่างๆ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th