การประชุมวิชาการ
(Online) “2nd International Pediatric Cough Forum (IPCF) : A simplified tool for the diagnosis of chronic cough in children”
ชื่อการประชุม (Online) “2nd International Pediatric Cough Forum (IPCF) : A simplified tool for the diagnosis of chronic cough in children”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-099-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 18 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเด็กซึ่งมีความละเอียดอ่อน และต้องอาศัยความรู้ที่แม่นยำในการรักษา อาการไอเรื้อรัง (chronic cough) เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยในเด็ก บางครั้งไม่ทราบสาเหตุ และรบกวนคุณภาพชีวิต ต้องอาศัยการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อบรรเทาอาการ และกำจัดสาเหตุของการเกิดโรค เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายจากอาการและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณ อบรมวิชาการ 2nd IPCF ในหัวข้อ “A simplified tool for the diagnosis of chronic cough in children” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลอาการไอเรื้อรังในผู้ป่วยกลุ่มเด็ก หลักการและเครื่องมือในการประเมินอาการ จำแนกโรค และการหาสาเหตุของการเกิดโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาในการรักษา เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประสิทธภาพที่ดีของยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรคไอเรื้อรัง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา และเครื่องมือในการประเมินอาการสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเด็ก
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการเลือกใช้ยา สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th