การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน เรื่อง “Essentials for Diabetes Educators 2022”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน เรื่อง “Essentials for Diabetes Educators 2022”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-030-12-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสดผ่านทางระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 20 -21 ธันวาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร นักสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข และผู้สนใจอื่นๆ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถิติผู้ที่เป็นเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยมีจ านวนผู้เป็นเบาหวานเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่ออันเนื่องมาจาก พันธุกรรม พฤติกรรมการรับประทานอาหารทั้งตัวของผู้ป่วยเองและ ครอบครัวไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย มีความเครียดและดำเนินชีวิตอย่างไม่เหมาะสมต่อเนื่อง ขาดการคัดกรองสุขภาพและไม่ได้รับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขาดความรู้และข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงองค์ความรู้ในการดูแลรักษาเบาหวานมีกรพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นในปีนี้ทางสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมในเดือนธันวาคมนี้ในหัวเรื่อง “Essentials for Diabetes Educators 2022” เนื้อหาของการประชุมจะมุ่งเน้นในเรื่องการดูแลเบาหวานใหม่ๆ ที่ยังคงเป็นทีมสหสาขา โดยครอบคลุม การดูแลรักษาด้านอาหาร การให้ความรู้ การใช้ยา รวมถึงการดูแลรักษาเบาหวานในกลุ่มเฉพาะ เช่น หญิงตั้งครรภ์ การได้รับยาสเตียรอยด์ การดูแลผู้เป็นเบาหวานในโรงพยาบาล
การจัดประชุมดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเพื่อพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในกลุ่มสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งเป็นกลุ่มสหสาขาวิชาชีพทั่วประเทศ เป็นการช่วยกระตุ้น เติมพลัง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเสริมแนวความคิดใหม่ๆ อันจะก่อประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ที่เป็นเบาหวานและญาติ ในปีนี้ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีขึ้นในวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2564
แต่เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส SARS-CoV-2 ท าให้เกิดโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นการระบาดทั่วโลก ในปีนี้ทางสมาคมฯ จึงได้มีการจัดการประชุมแบบ virtual meeting เพื่อลดภาระการเดินทางและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ SARS-CoV-2
วัตถุประสงค์
ภายหลังสิ้นสุดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม
1. มีความรู้ในการดูแลรักษาผู้ที่เป็นเบาหวานที่ทันสมัย
2. มีการจัดการระบบการดูแลผู้เป็นเบาหวานได้อย่างเหมาะสมในกลุ่มเบาหวานที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ การได้รับยาสเตียรอยด์ การดูแลผู้เป็นเบา
หวานในโรงพยาบาล
3. มีความรู้เกี่ยวกับยารักษาเบาหวานและอินซูลินชนิดใหม่
4. มีความรู้การดูแลจัดการแผลที่เท้าในผู้เป็นเบาหวาน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 1,200 บาท การประชุมแบบ Virtual สามารถร่วมประชุม Online ในวันทีมีการบรรยาย และสามารถรับฟังและการบรรยายย้อนหลังได้เป็นเวลา 6 เดือน