การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง 8th Conference on Drug Quality: “Reskill and Upskill on Pharmaceutical Specification”
ชื่อการประชุม โครงการอบรม เรื่อง 8th Conference on Drug Quality: “Reskill and Upskill on Pharmaceutical Specification”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-042-11-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 29 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.บุญศรี องค์พิพัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการอบรมนี้เพื่อให้เภสัชกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้าสู่โรงพยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมได้ทบทวนความรู้ และอัปเดตข้อมูลด้านข้อกำหนดมาตรฐานของยาและใบรับรองผลการทดสอบทางเภสัชวิเคราะห์ซึ่งในเรื่องของคุณภาพเภสัชภัณฑ์เป็นเอกสารข้อมูลสำคัญจากผู้ผลิตที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเภสัชภัณฑ์ ข้อมูลที่แสดงอยู่ในใบรับรอง ได้แก่ ส่วนประกอบและปริมาณตัวยาสำคัญ ชนิดและปริมาณของสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์ เกณฑ์การยอมรับ และข้อมูลความคงตัว เป็นต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องในการคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้าโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในการแปลผลและประเมินใบรับรองผลการทดสอบเภสัชวิเคราะห์ด้านเคมี เพื่อให้สามารถคัดเลือกเภสัชภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขต้นสังกัดสามารถจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

ตั้งแต่ปี 2557 คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดประชุมวิชาการด้านคุณภาพของยา มาทั้งหมด 7 ครั้ง ซึ่งการประชุมทั้งเจ็ดครั้งได้รับผลการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมอย่างดีเยี่ยม จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการจัดประชุมวิชาการขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ในรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่ยังไม่สามารถจัดงานในรูปแบบ face to face ได้เต็มรูปแบบ เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงความต้องการจากเภสัชกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้าสู่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมได้ทบทวน พร้อมทั้งความรู้ความเข้าใจ ในข้อกำหนดมาตรฐานเภสัชภัณฑ์ และเข้าใจในการแปลผลใบรับรองผลการทดสอบเภสัชวิเคราะห์ด้านเคมีอย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-8283 โทรสาร 02-254-5195 หรือ E-mail: CE@pharm.chula.ac.th โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 555 บาท