การประชุมวิชาการ
(Online) "บอกลากลิ่นไม่พึงประสงค์และอาการตกขาวของน้องสาว"
ชื่อการประชุม (Online) "บอกลากลิ่นไม่พึงประสงค์และอาการตกขาวของน้องสาว"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-098-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 27 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยหญิงที่มีอาการทางสูตินรีเวช ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ หรืออาการตกขาว ที่มักพบได้บ่อย และเกิดการเป็นซ้ำ รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันและส่งผลถึงความมั่นใจของผู้ป่วย ต้องอาศัยการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อบรรเทาอาการ และกำจัดสาเหตุของการเกิดโรค เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายจากอาการและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "บอกลากลิ่นไม่พึงประสงค์และอาการตกขาวของน้องสาว" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการทางสูตินรีเวช สาเหตุและการป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ การจำแนกอาการตกขาว และแนวทางการรักษา การเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม รวมถึงการปรับพฤติกรรมและการดูแลตนเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประสิทธภาพที่ดีของยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของกลิ่นไม่พึงประสงค์และอาการตกขาว
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา กลิ่นไม่พึงประสงค์และอาการตกขาว
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการเลือกใช้ยา ในการรักษา กลิ่นไม่พึงประสงค์และอาการตกขาว ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th