การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Paracetamol: What's now and what's next?
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Paracetamol: What's now and what's next?
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-041-12-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 15 ธันวาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่จะทำให้เกิดผลข้างเคียงคือมีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ก็จะมีการใช้พาราเซตามอลสำหรับแก้ปวด ลดไข้ที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบันยาพาราเซตามอลก็จะมีหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ทางบริษัทจึงเห็นว่าการให้ความรู้เรื่องการคุณสมบัติและรูปแบบของยาพาราเซตามอลที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งใช้ยาพาราเซตามอลให้ถูกต้องและเหมาะสมน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เรื่องความหลากหลายและคุณสมบัติทางคลินิกของยาพาราเซตามอลที่มีในปัจจุบัน รวมถึงรูปแบบและการใช้ยาพาราเซตามอลในอนาคต
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://pharmce.weebly.com)