การประชุมวิชาการ
โครงการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2564 "102 ปี โรงพยาบาลชลบุรี คุณภาพคู่คุณธรรม วิชาการก้าวล้ำ นำหน้าเรื่องวิจัย สู่วิถีใหม่ New Normal
ชื่อการประชุม โครงการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2564 "102 ปี โรงพยาบาลชลบุรี คุณภาพคู่คุณธรรม วิชาการก้าวล้ำ นำหน้าเรื่องวิจัย สู่วิถีใหม่ New Normal
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-005-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น ๙ โรงพยาบาลชลบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom
วันที่จัดการประชุม 18 -19 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่อื่นๆ ภายในโรงพยาบาลชลบุรี และ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน ในเขตสุขภาพที่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลชลบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงระดับตติยภูมิ ซึ่งเปิดให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานแก่ประชาชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 โดยได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โรงพยาบาลชลบุรีมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การพัฒนา Advanced HA และผ่านการรับรองมาตรฐานขั้นก้าวหน้า จนได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นก้าวหน้า Advanced HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (องค์การมหาชน) ในปี 2561
ด้วยในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นี้ เป็นวันครบรอบ 102 ปี ของโรงพยาบาลชลบุรี ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ทางโรงพยาบาลชลบุรี ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะได้เผยแพร่เรื่องราวความเป็นมา ประวัติศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขไทย รวมถึงความสำเร็จ พัฒนาการ และผลงานที่ผ่านมาของการสาธารณสุขไทยให้ทราบโดยทั่วกัน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีองค์ความรู้ด้านวิชาการ นวัตกรรมใหม่ๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานวิชาการและนวัตกรรมระหว่างผู้ปฏิบัติให้สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดการพัฒนางานบริการสุขภาพ ทั้งด้านส่งเสริม วินิจฉัยโรค รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการ“งานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2564” ขึ้น พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีองค์ความรู้ใหม่ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจคัดกรอง ส่งเสริม วินิจฉัยโรค รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้บรรยายผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าประชุมร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลชลบุรีและเครือข่าย
3. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของบุคลากรใน เขตสุขภาพที่ 6
4. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 6
คำสำคัญ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานวิชาการและนวัตกรรมระหว่างผู้ปฏิบัติให้สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดการพัฒนางานบริการส