การประชุมวิชาการ
(Online)2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 7: “Role of IL-17A in Spondyloarthritis Management in 2021”
ชื่อการประชุม (Online)2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 7: “Role of IL-17A in Spondyloarthritis Management in 2021”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-096-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 26 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค สามารถเลือกใช้ยาและให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม โรคกระดูกและข้อถือเป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อย และมีความจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยรวมถึงเลือกใช้ยาในการรักษาที่เหมาะสม โดยเฉพาะโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (Spondyloarthritis) ที่เป็นอาการเรื้อรัง ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและความสามารถในใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงลดคุณภาพในการใช้ชีวิตของผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Role of IL-17A in Spondyloarthritis Management in 2021”
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางกระดูกและข้อ โดยเฉพาะโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (Spondyloarthritis) ซึ่งพบได้บ่อยมากขึ้น การประเมินอากาของโรค หลักกรรักษา และการเลือกใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการปรับพฤติกรรมที่จะป้องกันและหลีกเลี่ยงอาการกำเริบของโรค เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงโรคทางกระดูกและข้อ โดยเฉพาะโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (Spondyloarthritis)
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ยารักษาและให้คำแนะนำสำหรับผู้ป้วยโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (Spondyloarthritis)
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวการรักษาและป้องกันการกำเริบของโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (Spondyloarthritis)
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th