การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2565 Conference on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2022
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2565 Conference on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2022
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-001-01-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 11 -13 ม.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 19.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
เคมีบำบัด, GTAPP ,Cytotoxic Admixture
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.thaihp.org โดยเภสัชกรผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ทั้ง 3 วัน จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) จำนวน 19.50 หน่วยกิต เมื่อทำ แบบทดสอบหลังการบรรยายผ่านเกณฑ์ที่กำหนด