การประชุมวิชาการ
The Role of Pharmacy Practice in Ambulatory Care
ชื่อการประชุม The Role of Pharmacy Practice in Ambulatory Care
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-004-10-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 01 -20 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรร้านยา เภสัชกรโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา เป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผลิตกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง โดยได้รับการแต่งตั้งโดยสภาเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งทางสภาเภสัชกรรมได้กำหนดให้ต้องมีการจัดกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องดังนี้คือ (๑) จัดการประชุมวิชาการและ (๒) การผลิตบทความวิชาการ โดยจะต้องจัดให้มีกิจกรรม ๑๐ หน่วยกิตต่อปี ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา เป็นสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมให้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องและเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จึงควรให้มีการจัดงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้เป็นการจัดการประชุมวิชาการเรื่อง The Role of Pharmacy Practice in Ambulatory Care เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรร้านยา เภสัชกรโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ยา และการให้คำแนะนำดูแลผู้ป่วยด้านยาในโรคที่พบบ่อยในแผนกผู้ป่วยนอกและร้านยา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรร้านยาได้มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรค ยา และการให้คำแนะนำดูแลผู้ป่วยด้านยาในโรคที่พบบ่อยในแผนกผู้ป่วยนอกและร้านยา
คำสำคัญ
Common skin diseases, Common eye disorders, Headache and Vertigo management, Common Sleep disorders, Allergic rhinitis, Upper Respiratory Tract Infect