การประชุมวิชาการ
การสัมมนา Webiminar กระท่อม..รู้ไว้ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย
ชื่อการประชุม การสัมมนา Webiminar กระท่อม..รู้ไว้ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-035-11-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทาง ZOOM/Facebook Live
วันที่จัดการประชุม 12 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระท่อม หรือ Mitragyna speciosa Korth. อยู่ในวงศ์ Rubiaceae เป็นพืชสมุนไพรที่มีการใช้มานาน โดยมีผู้นิยมเคี้ยวใบสด พบว่าหลังเคี้ยวใบกระท่อมไปประมาณ 5-10 นาที จะมีอาการเป็นสุข กระปรี้กระเปร่า ไม่รู้สึกหิว กดความรู้สึกเมื่อยล้าขณะทำงาน ทำให้สามารถทำงานได้นาน และทนแดดมากขึ้น โดยมีสารออกฤทธิ์เป็นกลุ่ม alkaloids ได้แก่ mytragynine ที่ผ่านมา กระท่อมถูกจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่เมื่อเร็วๆนี้ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ได้กำหนดยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลให้พืชกระท่อมไม่ถูกควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษ โดยกระทรวงยุติธรรมได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม เพื่อควบคุมพืชกระท่อมเป็นการเฉพาะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา ทั้งนี้การนำพืชกระท่อมมาแปรรูปหรือนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร เครื่องสำอาง ผู้ผลิตจะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย
การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายดังกล่าว ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวที่จะใช้ประโยชน์จากใบกระท่อมเป็นอย่างมาก ดังนั้น การให้ข้อมูลทั้งด้านกฎหมายและการควบคุมกำกับกระท่อม ประโยชน์ ความปลอดภัย ความเสี่ยงจากการใช้กระท่อม รวมทั้งการเฝ้าระวังปัญหาการใช้พืชกระท่อมไม่เหมาะสม แก่เภสัชกร บุคลากรด้านสาธารณสุข รวมทั้งประชาชนจึงมีความสำคัญ ทางวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยจึงได้จัดประชุมในรูปแบบ webminar เรื่อง กระท่อม.. รู้ไว้ ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ เภสัชกร บุคลากรด้านสาธารณสุข รวมทั้งประชาชน ในเรื่องกฎหมายและการควบคุมกำกับกระท่อม ประโยชน์ ความปลอดภัย ความเสี่ยงจากการใช้กระท่อม รวมทั้งการเฝ้าระวังปัญหาการใช้พืชกระท่อมไม่เหมาะสม
คำสำคัญ
กระท่อม สมุนไพร ความปลอดภัยของสมุนไพร
วิธีสมัครการประชุม
การลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom และ Google form ช่องทางการลงทะเบียน ปรากฎใน QR code กำหนดการประชุม หรือ Link ด้านล่างนี้ Link : https://bit.ly/3GAGBiG 1.มีระบบลงทะเบียนล่วงหน้า โดยให้ผู้ร่วมสนใจเข้าสัมมนาออนไลน์ เข้ามากรอกชื่อสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สถานที่ทำงาน และอีเมล์ เพื่อใช้ในการส่งลิงค์สำหรับเข้าฟังสัมมนา user/password ในการเข้าฟัง และลิงค์สำหรับทำข้อสอบ (สามารถเข้าทำข้อสอบได้ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564) 2. มีระบบการลงชื่อเข้าฟังสัมมนาออนไลน์ ตามรหัส user/password ที่ส่งให้ ก่อนถึงเวลาเข้าฟัง และเก็บข้อมูลผู้ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ รวมทั้งผู้ที่ทำข้อสอบเพื่อประเมินความรู้หลังฟัง 3. มีระบบรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ และคะแนนการประเมินเพื่อส่งสภาเภสัชกรรม